FINANSIERING

FINANSIERING

Vi får mange spørsmål om hvordan man kan finansiere et idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg rettet mot egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Det er mange måter å finansiere idrettsanlegg på. Men som regel består finansieringsmodellen av flere finansieringskilder.

Finansieringsplan

Ved etableringen av nye idrettsanlegg er det selvsagt svært viktig å jobbe fram en god finansieringsplan. Dette er et dokument hvor kapitalbehovet, og hvordan det er tenkt å finansiere kapitalbehovet, kommer frem.

Elementer som inngår i en slik finansieringsplan kan være:

  • Egenkapital inkludert aksjekapital
  • Vedtak om tilskudd fra kommune og/eller fylkeskommune
  • Private tilskudd eller gaver (sponsorer)
  • Kostnadsoverslag for verdien av planlagt dugnadsarbeid
  • Lånetilsagn med eventuelle lånevilkår
  • Leieinntekter

I finansieringsplanen må det under lånetilsagn inngås en avtale om mellomfinansiering av prosjektet. Spillemidlene utbetales etter prosjektet er ferdigstilt, og det kan av og til også være litt ekstra ventetid på spillemidler, og man må derfor sikre seg lån for perioden frem til midlene utbetales. En del kommuner har også etablerte ordninger for mellomfinanisering av spillemiddeltilskudd.

Spillemidler

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre sammenslutninger, foretak og stiftelser som kan søke om midler. For å finne ut om din organisasjon kan søke, se kapittel 2.3 i bestemmelsene. Privatpersoner kan ikke søke.

Tildelingen av Norsk Tippings årlige overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg, åpner for nye søknader 15. juni hvert år. Kommunene setter egne frister for innsending av søknader for anlegg i sin kommune. Ta derfor kontakt med ansvarlig i kommunen for mer informasjon, og ikke send inn søknad før du har gjort dette.

Se søknadsprosess og vanlige spørsmål her>>

Søknadsskjema (anleggsregisteret.no)

Nyskapende aktivitetsarenaer

Samtidig med opprettelsen av Tverga, opprettet Kulturdepartementet også en ny støtteordning med fokus på nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Denne er en midlertidig ordning som skal bidra med en kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av slike aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Det er kun kommuner som kan søke på denne ordningen. De øvrige kriterier for å søke finner du her>>. Selv om man ikke kan få tilskudd både via denne ordningen og den vanlige spillemiddelordningen, så er det både lurt og fullt mulig å søke begge steder. Dersom du får tilsagn på den ene ordningen, trekker du bare den andre søknaden.

Søknadsfrist for 2020 er 1. oktober:

Les mer om tilskuddsordningen her!


Private stiftelser og tilskuddsordninger

Det første du bør gjøre er å sjekke om din kommune abonnerer på tilskuddsportalen.no. Der finner du det meste av støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Dersom din kommune abonnerer vil du få gode søkefunksjoner, katalog og kalenderoversikt. Du kan også lagre dine av favoritt-tilskudd, og bli varslet om aktuelle søknadsfrister for disse.

Nedenfor finner dere linker til en del stiftelser som gir penger til ulike prosjekter. Det kan være lurt å lese de ulike stiftelsene sine vedtekter (og nåværende satsingsområder) nøye for å finne ut om man kvalifiserer med prosjektet sitt før man søker eller tar kontakt.

Momskompenassjon

Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfatter anlegg som blant annet oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra spillemidlene for bygging/rehabilitering av idrett- og nærmiljøanlegg. For å søke om momskompensasjon må søknaden om spillemiddeltilskudd være godkjent. For å finne ut om ditt prosjekt kan søke kompensajonen se her>>

Undersøk om ditt prosjekt kan få igjen på moms-kompensasjon, foreta en kartlegging av potensielle sponsorer/bidragsytere samt undersøk muligheten for bidrag fra stiftelser og folk i lokalmiljøet.

Mva. kompensasjonOrganisering av prosjekt- og anleggseierskap og Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Kilde: godeidrettsanlegg.no

Skal dere i gang med et anleggsprosjekt?

Mange egenorganiserte aktiviteter er i stadig utvikling som følge av endrede aktivitetsvaner i befolkningen, og anleggsutviklingen bør derfor tilpasses deretter. Dette krever kunnskap om målgruppene og kunnskap om ikke-tradisjonelle aktiviteter og anlegg. For å bygge de riktige anleggene det er behov for, kan det derfor vær nyttig med litt påfyll av kunnskap om aktivitetsmønster, viktige målgrupper, nye aktivitetstrender mm.

Vellykkede anleggsprosjekter kjennetegnes ofte av gode behovskartlegginger og medvirkningsprosesser i forkant av prosjektet. Dette åpner også for muligheten til å prioritere mellom anleggstyper som kan gi særlig gode utslag i lokalmiljøene. Tverga jobber nå med å lage et eget verktøy for medvirkning. Frem til det er på plass, anbefaler vi at du tar en nærmere kikk på DOGA sine sider.

Kulturdepartementets publikasjoner
Kulturdepartementet utgir en rekke publikasjoner (ekstern lenke) om bygging, drift og utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Publikasjonene utarbeides som regel i tett samarbeid med idrettene som skal bruke anleggene. Veilederne inneholder tips til prosjektgjennomføring, gode råd om vedlikehold og drift, samt beskriver ofte de krav som settes til størrelse på anlegg og konkurranseflater og andre funksjonelle krav

Kilde: anleggsregisteret.no

Hos Kulturdepartementet kan du også lese om forskjellige tilskudd til idrett

Kontakt Tverga

Vegard S. Petersen
Prosjektleder anlegg
vegard@tverga.no
+47 916 90 583


Treningspark1 AS

Copyright © 2020. All Rights Reserved